Glossar

1  3  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 

PA
   Polyamid
= Polyamid, ein Kunststoff.
Vakuumguss