How you name your KIds - Marvin Minsky - KIrk or KInsKI?


Marvin Minsky - KIrk or KInsKI?

 

Per Default:

 

A)
    AKI
    AKIko
    AKIra
    KIKI
    KIra
    KIrsten
    MikKI
    NikKI
    RikKI
    SasKIa
    YuKI
    AKIlah
    AKIlina
    AKIlah
    AniKIn
    KIrsten
    KIkuno
    KIKI
    KIkuyo
    KIliKIna
    KIliKIa
    KIra
    KIrsti
    KIrstin
    KIrsty
    KIti
    MiKIko
    MiKI
    MiKIta
    MikKIe
    NiKIta
    NikKI
    RikKI
    SaKI
    SasKIa
    ZaKIya

B)
    AKIo
    AKIra
    JoaKIm
    KIan
    KIeran
    KIeran
    KIKI
    KIlian
    KIm
    MiKIo
    RikKI
    AKIhiko
    AKIhiro
    AKIji
    AKIl
    AKIli
    AKIm
    AKImitsu
    AKIo
    AKIra
    AKIva
    KIel
    KIeran
    KIernan
    KIeron
    KIKI
    KIlkenny
    KIlian
    KIm
    KImble
    KImi
    KImo
    RiKIo
    RiKIta
    RikKI
    ZaKI

 

S.